În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Orasenesc ,,Dr.George Trifon’’ Nasaud organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni, a 5 posturi de asistent medical, dupa cum urmeaza:
– 2 posturi- asistent medical generalist (S/SSD/PL) la Secția Medicina Interna;
– 2 posturi – asistent medical generalist (S/SSD/PL) la Secția Chirurgie Generala
– 1 post – asistent medical generalist (S/SSD/PL), la Cabinet Urologie din cadrul Ambulatoriului integrat in structura spitalului

1. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS CONFORM HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR.1336/2022
I. Condiţii generale
Poate participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
II. Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist
(S/SSD/PL):
– diplomă de licența in specialitatea postului/ diploma de absolvire a invățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceala sau echivalentă in specialitatea postului;
2. ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE LA CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG NR.1336/2022 ( va fi pus la dispoziția candidaților in momentul verificării dosarului precum şi pe pagina de internet, la adresa www.spitalnasaud.ro-Sectiunea- Despre spital-Cariera);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor de specialitate, copie diploma de bacalaureat/ certificat de absolvire a 12 clase și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de Spitalul Orasenesc ,, Dr.George Trifon’’ Nasaud – diplomă de licența in specialitatea postului / diploma de absolvire a invățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceala sau echivalentă in specialitatea postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ( model orientativ prevazut in anexa nr.3 la HG.nr.1336/2022);
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) taxa participare concurs- 100 lei;
k) copie certificat de membru OAMGMAMR valabil, insoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical sau adeverința de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Concursul se desfăşoară la sediul unităţii şi constă în urmatoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere – 14.03.2023
– Verificarea cunoştintelor de operare pe calculator ( proba eliminatorie) – 21.03.2023
– Proba scrisă – 22.03.2023
– Interviul/proba practică – 28.03.2023
Verificarea cunoştinţelor de operare pe calculator va fi urmata de susţinerea celor doua probe, respectiv proba scris si interviul/proba practică din tematica si bibliografia de concurs.
Probele se suţin in limba romnână.
Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalis:
– 07.03.2023-13.03.2023 – depunere dosare, zilnic între orele 8.00-16.00,
exclusiv la serviciul RUNOS al spitalului
– 14.03.2023, ora 10.00 – selecţia dosarelor
– 14.03.2023, ora 16.00 – afişare rezultate selecţie dosare
– până în data de 15.03.2023, ora 16.00 – depunerea contestaţiilor cu privire la
selecţia dosarelor -la sediul unitaţii
– 16.03.2023, ora 12.00 – afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor cu
privire la selecţia dosarelor
– 21.03.2023, ora 9.00 – verificarea cunostinţelor de operare pe calculator
( proba eliminatorie)
– 21.03.2023, ora 16.00 – afisarea rezultatelor probei eliminatorii
– 22.03.2023, ora 9.00 – proba scrisă
– 23.03.2023, ora 9.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă
– pâna în data de 24.03.2023, ora 9.00 – depunerea contestaţiilor la proba
scrisă – la sediul unitaţii
– 24.03.2023, ora16.00 – afişarea rezultatelor privind soluţionarea
contestaţiilor la proba scrisă
– 28.03.2023 ora 9.00 – interviul /proba practică
– 29.03.2023 ora 9.00 – afişare rezultate interviu/proba practică
– pâna în data de 30.03.2023 ora 9.00 – depunerea contestaţiilor cu privire la
rezultatele interviului/ probei practice- la sediul
unitaţii
– 31.03.2023 ora 10.00 – afişarea rezultatelor privind soluţionarea
contestaţiilor interviului/probei practice
– 31.03.2023 ora 15.30 – afişare rezultate finale
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări si/sau sau rezolvarea unui test grilă, dupa caz.
Pentru fiecare proba a concursului se stabileste un punctaj maxim de 100 de puncte.
Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, unde se face apelul nominal al candidaţilor si verificarea identităţii pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate.
Dupa verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgentă in care acestia sunt insoţiţi de unul din membrii comisie de concurs sau de catre secretarul comisie de concurs.
Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
Dupa ora stabilită pentru începerea probelor de concurs , este interzis accesul candiatilor care intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a secretarului de concurs.
Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minim 50 de puncte la fiecare din cele doua probe (proba scrisa si interviul/proba practica);
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului/proba practică;
Comisia de concurs stabileste planul interviului/ probei practice pe baza criteriilor de evaluare.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obţinute la cele doua probe ( proba scrisă si interviu/proba practică).
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim.
Anunţul de concurs se afişează la sediul SPITALULUI ORĂŞENESC DR. GEORGE TRIFON NĂSĂUD, str.Tudor Vladimirescu nr.1 si pe site-ul spitalului www.spitalnasaud.ro-Sectiunea-Despre spital-Cariera, unde se publică si tematica de concurs si bibliografia.
Locul de desfaşurare a concursului este la sediul Spitalului Orăşenesc ,,Dr. George Trifon‘’ Năsăud, str.Tudor Vladimirescu, nr.1.
Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0263360684, int.233, cat şi pe site-ul www.spitalnasaud.ro- Sectiunea -Despre spital-Cariera.