HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.66/28.05.2021

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 13 consilieri;

Având în vedere:

 • proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Năsăud nr. 39742/20.10.2021;
 • notă de fundamentare și necesitate a Compartimentului Resurse umane, salarizare nr. 39741/20.10.2021;
 • referatul de aprobare al primarului orașului Năăsud nr. 39743/20.10.2021;
 • raportul Compartimentului Resurse umane, salarizare nr. 39744/20.10.2021;
 • prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
 • prevederile Hotărârii Guvernului României nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12008   162180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
 • prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății;
 • prevederile Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 • prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1312/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
 • prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 66/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 46/2021, de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2021;
 • adresa Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud nr. 9004/13.10.2021, înregistrată la Primăria oraşului Năsăud sub nr. 39540/18.10.2021;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 39842/22.10.2021;
 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 39845/22.10.2021;

În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1),  art. 196 alin. (1) lit. ”a„  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 ART.1 – Se modifică statul de funcții al Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 66/28.05.2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 66/28.05.2021, rămân nemodificate.

ART.3– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud.

ART.4– Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al oraşului Năăsud şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:
-Instituţia Prefectului Județul Bistriţa-Năsăud;
-Primarul orașului Năsăud;
-Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;
-Biroul Financiar-contabil;
-Compartimentul Audit intern;
-Compartimentul Resurse umane, salarizare;
-Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

Președinte de ședință                           Contrasemnează: Secretar General   

      Muntean Aurelia                                                     Șoldea Vasile