Consiliului de etică din cadrul Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon‟ Năsăud funcționează conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1502/2016

Președinte: Dr. Timbus Adina – medic specialist neurolog

Membrii permanent:
– Dr. Bungarati Ana Maria – medic specialist interne
– Dr. Glavan Victor – medic primar chirurg
– Dr. Turcanu Constantin- medic specialist chirurg
– As med. Barbos Monica
– As. med. Muthi Dorel

Secretar: Ec. Benta Daniela

Membrii supleanți:
– Dr. Predus Alin – medic specialist chirurg
– Dr. Istrate Zeno Teodot- medic specialist epidemiolog
– Dr. Glavan Svetlana – medic primar obstetrica -ginecologie
– Dr. Alexa Svetlana – medic specialist laborator
– As. med. Scridon Adela
– As. med. Capraro Elisabeta

Secretar supleant: Ec. Costan Ana Maria

Atribuțiile Consiliului de etică sunt următoarele:

– promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului;
– promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico- sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;
– identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea ·măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;
– primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct consiliului etic și alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile consiliului;
– analizează cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:
1. cazurile de încalcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient – cadru medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;
2. încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute de legislația în vigoare;
3. abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar, prevăzute în legislația specifică;
4. nerespectarea demnității umane;
– emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit.d
– sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe ce pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;
– sesizeaza Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe, pot face obiectul unei situații de malpraxis;
– asigură informarea managerului și a compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;
– întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
– aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;
– analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului, analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului, face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;
– analizează din punct de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului;
– pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului oferă la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor personalului medico-sanitar și auxiliar.